t-baza-2 | WebQuest  Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

Zagadnienia:

Architektura ANSI-SPARC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_ANSI-SPARC
http://home.agh.edu.pl/~makopec/bazy/Wyklad%20z%20Baz%20Danych.pdf

Język SQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Identyfikator
http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_skladnia-jezyka-sql,166

Test: Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

1. Abstrakcyjny standard projektowania systemów zarządzania bazami danych,

2. American National Standards Institute oraz Standards Planning And Requirements Committee zakłada istnienie następujących 3 poziomów:

3. Język SQL Structured Query Language jest to strukturalnym językiem

4. DML (Data Manipulation Language) służy do

5. DDL (Data Definition Language) służy do

6. DCL (Data Control Language)

7. DQL (Data Query Language) służy do

8. Identyfikator jednoznacznie definiuje obiekt bazy danych. Każdy obiekt bazy danych (baza, tabela, kolumna) musi posiadać

t-prog-2 | WebQuest Technologie webowe

Teoria:  Technologie webowe.

Zagadnienia:

World Wide Web,  IETF i W3C, HTML , Język znaczników (ang. markup languageFront-end i back-end

https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

Test: Technologie webowe.

1. Usługa World Wide Web tłumaczona na język polski oznacza

2. IETF i W3C oznaczają

3. HyperText Markup Language czyli HTML to

4. Markup language to język znaczników do których nie zaliczamy

5. Front-end i back-end to terminy związane z

6. Front-end oznacza technologię wykorzystująca

7. Back-end to terminy związane z

8. W3C oraz WHATWG wydała obecną specyfikację języka

html-14 | WebQuest – Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Aby uprościć tworzenie treści mamy kilka gotowych udogodnień przy tworzeniu list takich jak: numerowani,  akapity, gotowe elementy listy kropki. 

II. Zadanie.
Temat:  Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 14-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-13/ w pliku index.html
Według wzoru:  

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 13-html  w lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 14-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by dodawać listy nieuporządkowane zagnieżdżone i numerowane.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis „Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

Ćwiczenia:
[wstaw listę numerowaną od -3 do 0 wzorujące się na zrzucie ekranu]

  1. trzy
  2. dwa
  3. jeden
  4. zaczynamy

[wstaw definicję i opis]

Wiedźmini
to przede wszystkim dzieci, które zostały przyznane wiedźminom przez tzw. „Prawo Niespodzianki” – zawsze chłopcy,
Znaki wiedźmińskie
to proste zaklęcia używane przez wiedźminów. Nazywane są znakami ze względu na fakt, że wymagają jedynie gestu. Każdy, kto ma choćby minimum zdolności, może ich używać
[wstaw listę uporządkowaną  i dodaj zagnieżdżenie]

Lista wiedźminów i wiedźminek:

  • Eskel
  • Vesemir
  • Lambert
  • Coën
    • Ciri

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji stosowania list nieuporządkowanej uporządkowanej i numerycznej
– brak ćwiczenia 
– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Zapis < dt >  < lt > 

Nieuporządkowana lista zaczyna się od znacznika

Zapis listy < ol type="I"> < li > spowoduje

< ul type= "square" wypełni listę

Numerowania w trakcie możemy dokonać dzięki zapisowi

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie.

Zagadnienia:

Warstwy protokółów sieciowych,
https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

HTTP,  Schemat działania porty HTTP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

 

DNS,  DNS Port
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Test Komunikacja w internecie.

1. Protokoły internetowe http, https działają w

2. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) jest

3. HTTP standardowo korzysta z numeru portu

4. Domain Name System - DNS to

5. DNS działa na porcie

6. Schemat działania protokołu HTTP jest taki

t-prog-29 | WEBQUEST Algorytmy

Teoria:  Algorytmy

Zagadnienia:

Algorytm.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm

Reprezentacja – przedstawianie  algorytmów.
https://anislu.wordpress.com/2013/01/20/metody-przedstawiania-algorytmow/

Schematy blokowe:
http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/schematy-blokowe.html

WebQuest algorytmy test:

1. Algorytmem nie nazywamy

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

3. Algorytm heurystyczny to

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

5. Ten blok algorytmu oznacza

6. Ten blok algorytmu oznacza

7. Ten blok algorytmu oznacza

8. Ten blok algorytmu oznacza

Facebook
Facebook
Google+
http://ee.09.cwinf.net">